Làm ăn thua lỗ, Vicem cùng 3 công ty con bị thanh tra

Bộ Tài chính ban hành Quyết định thanh tra về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam và 3 công ty con.

Theo quyết định thanh tra số 179 vừa được Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường ký ban hành, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và 3 công ty con là Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Vicem Hà Tiên.

Nội dung thanh tra tập trung vào các vấn đề quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp; hạch toán doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh.

Bên cạnh đó là việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính khác đối với doanh nghiệp.

Thời kỳ thanh tra là năm 2023 và những vấn đề có liên quan tới thời gian thanh tra.

Nhà máy xi măng Vicem Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Kim)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của VICEM, kết quả lỗ sau thuế lên đến hơn 1.100 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 642 tỷ đồng trong năm 2022. Cùng với đó, doanh thu năm 2023 là 25.301 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2022.

Nguyên nhân cho khoản lỗ lớn của VICEM chủ yếu đến từ việc doanh thu đã giảm mạnh trong năm vừa rồi.

Vicem Hải Phòng: Lợi nhuận 2023 giảm 97%, 2024 đặt kế hoạch âm 79 tỷ

Năm 2023, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng doanh thu giảm 16% so với năm 2022. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh lên đến 97,8%. Năm 2024, doanh nghiệp đặt kế hoạch 'đi lùi', lợi nhuận giảm sâu tới âm 79 tỷ đồng.

Tại 31/12/2023, Xi măng Vicem Hải phòng có tổng tài sản đạt 1.521 tỷ đồng, cùng với đó, nợ phải trả đạt 601 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 920 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu chỉ đạt 0,17%.

Doanh thu của Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2023 đạt 2.754 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022 và chỉ đạt 84% kế hoạch về doanh thu năm 2023. "Xi măng Vicem Hải Phòng đã đề ra doanh thu kế hoạch năm 2024 là 2.405 tỷ đồng, giảm 13% so với kết quả thực hiện năm 2023. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế ở mức âm 79 tỷ đồng. Được biết, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 của Vicem Hải Phòng đã ghi nhận âm khoảng 60 tỷ đồng', ông Triệu Đình Trường - Phó tổng giám đốc Xi măng Vicem Hải Phòng cho biết.

Vicem Tam Điệp lỗ luỹ kế hơn 1.126 tỷ, nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 19 lần

Cụ thể, tại Công ty Vicem xi măng Tam Điệp, năm 2017 doanh thu đạt 1.207 tỷ đồng (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận sau thuế TNDN âm 65,5 tỷ đồng, trong khi năm 2022 là 2 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.132 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 1.126 tỷ đồng, theo đó, vốn chủ sở hữu chỉ còn 62 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 19 lần.

Như vậy, Xi măng Tam Điệp đã mất gần hết vốn, mất an toàn về tài chính nghiêm trọng và không đảm bảo khả năng thanh toán nợ, hoạt động của công ty hoàn toàn phụ thuộc và các khoản vốn vay, chiếm dụng vốn từ khách hàng và hỗ trợ từ công ty mẹ.

Xi măng Hà Tiên lợi nhuận sau thuế âm 24,6 tỷ đồng 3 tháng đầu năm 2024

Xi măng Vicem Hà Tiên ghi nhận doanh thu hơn 7.054 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 17 tỷ đồng trong năm 2023. Đáng chú ý, 3 tháng đầu năm 2024, Vicem Hà Tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế là âm 24,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, nhiều đơn vị vận tải trong hệ thống Vicem cũng ghi nhận lợi nhuận âm, cụ thể, Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch là âm 0,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần TMDV vận tải xi măng Hải Phòng là âm 1,75 tỷ đồng; Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng cũng âm 4,67 tỷ đồng; Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng là âm 8,33 tỷ đồng.