Năm 2025, trên 80% người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Đó là 1 trong 8 mục tiêu mà tỉnh Lào Cai đề ra triển khai Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn.