Chuyển động số

Niềm tin số trong phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số

Nếu trong ATTT, nhận thức của con người là yếu tố then chốt khi có tới trên 90% các sự cố an toàn thông tin (ATTT) bắt nguồn từ lỗi của con người, thì trong CĐS, “niềm tin số” chính là yếu tố quyết định dẫn tới thành công.