Chuyển động số

Thúc đẩy tăng năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo

06:46 13/05/2024

Mỗi quốc gia trên thế giới luôn diễn ra sự tìm kiếm để gia tăng thịnh vượng. Các yếu tố như nguồn lao động, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý... mặc dù vô cùng quan trọng nhưng không đủ để tạo ra sự thịnh vượng của một quốc gia, mà cần dựa trên khả năng cạnh tranh, đổi mới, nâng cấp của các ngành công nghiệp. Bởi vậy, để đảm bảo tăng trưởng bền vững, các quốc gia phải liên tục đổi mới sáng tạo và nâng cấp để tăng năng suất lao động.