BRICS có số triệu phú tăng cao nhất trong thập kỷ tới, vượt G7

Theo một báo cáo gần đây của Henley & Partners, số lượng triệu phú ở các quốc gia BRICS sẽ chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong thập kỷ tới, góp phần mang lại sự gia tăng tài sản lớn nhất hơn bất kỳ nhóm quốc gia nào khác.