Bà Đàm Bích Thủy rút lui, Đại học Fulbright Việt Nam có chủ tịch mới

Đại học Fulbright Việt Nam vừa công bố bổ nhiệm Chủ tịch mới là Giáo sư Scott Fritzen. Ông Scott Fritzen sẽ thay thế vị trí của bà Đàm Bích Thủy từ ngày 1/7.