PGBank bị phạt gần 160 triệu đồng

UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với PGBank do nhiều lỗi vi phạm công bố thông tin.
pgbank-bi-phat-1720583575.jpegPGBank bị phạt gần 160 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin. Ảnh: PGBank.
 

Mới đây, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) với tổng số tiền là 157,5 triệu đồng.

Trong đó, PGBank bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu gồm Nghị quyết số 125/2023/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 về việc thay đổi nhân sự, Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT ngày 25/5/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, về việc hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn; Nghị quyết số 01A/2023/NQ-HĐQT ngày 01/01/2023 vể việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan; Nghị quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 01/01/2022 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán; Ngân hàng phát sinh giao dịch với các bên liên quan (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023; Ngân hàng đã CBTT không đầy đủ về giao dịch với đối tượng nêu trên theo quy định.

Cuối cùng,PGBank bị phạt 27,5 triệu đồng do Công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Ngân hàng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2023).

Ngoài ra, một nhà đầu tư cá nhân tại Hà Nội là bà Lưu Hải Hoa bị phạt 60 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 17/10/2023, bà Lưu Hải Hoa mua 1.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng (MCK: BXH) dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 4,98% lên 5,03%. Tuy nhiên, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn của bà Lưu Hải Hoa.