Khoanh, xóa nợ thuế cho hơn 700 nghìn người

Ngành thuế và hải quan đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng, sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 94.

Thông tin này được đề cập trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94 về khoanh nợ thuế, xoá nợ tiền chậm nộp.

Nghị quyết này được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019, quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước (NSNN).

Tính đến 30/6/2023, sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 94, cơ quan quản lý thuế đã thực hiện khoanh nợ cho 704.431 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng.

Trong đó, có 248.798 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền thuế nợ được khoanh là 26.109 tỷ đồng và 455.633 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền thuế nợ được khoanh là 2.271 tỷ đồng.

Trong thời gian này, cơ quan quản lý thuế đã tiến hành xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 389.838 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 8.770 tỷ đồng. Trong đó, có 155.591 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 8.209 tỷ đồng và 234.247 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 561 tỷ đồng.

Trong khi đó, về phía cơ quan hải quan, tính đến ngày 30/6/2023, cơ quan hải quan các cấp thực hiện khoanh nợ đối với 1.073 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 1.147 tỷ đồng, trong đó có 1.073 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền thuế nợ được khoanh là 1.147 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan hải quan cũng tiến hành xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 227 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 64 tỷ đồng. Trong đó, có 227 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 64 tỷ đồng.

Chiếm phần lớn trong các khoản khoanh và xóa nợ đến từ nhóm không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, khoảng 23.000 tỷ đồng của hơn 660.000 người.

Bộ Tài chính cho hay, việc xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 là xử lý đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2020, nhiều trường hợp nợ thuế đã lâu nên hồ sơ, tài liệu bị thất lạc. Vì vậy, cơ quan quản lý thuế mất nhiều thời gian để thu thập, tìm kiếm, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục xử lý hủy khoanh nợ - xóa nợ đối với các trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế đã được khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại sản xuất kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh mới để thu vào NSNN khoản nợ đã được khoanh, xóa hoặc trường hợp người nộp thuế quay lại nộp tiền vào NSNN.

Đối với các trường hợp chưa hoàn thiện được hồ sơ để xử lý khoanh nợ, xóa nợ, cơ quan quản lý thuế tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện xử lý khoanh tiền thuế nợ, xóa tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định lại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Để đảm bảo xử lý nợ theo quy định, Chính phủ cho biết giao cơ quan quản lý thuế tiếp tục rà soát với các trường hợp trong diện được khoanh, xóa nợ nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ.

Chính phủ cũng kiến nghị được hủy tiền khoanh, xóa nợ với các trường hợp cơ quan quản lý thuế phát hiện quá trình thực thi không đúng quy định, hoặc người nộp thuế quay lại kinh doanh. Số tiền này sẽ được thu nộp vào ngân sách.